čtvrtek 24. února 2011

Stavební odpad není jen suť

Stavební odpad

Součástí tohoto projektu je rovněž provozování a obsluha sběrných míst na separovaný odpad. Pomoc při získávání dotací na výstavbu sběrných středisek odpadů, kompostáren a na vybavení obce nádobami na bioodpad. Praha je tímto projektem rozdělena do několika svozových oblastí, ve kterých domovní odpad likviduje jedna pověřená společnost. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Praha je tímto projektem rozdělena do několika svozových oblastí, ve kterých domovní odpad likviduje jedna pověřená společnost. Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou odpovědné za správní delikt a fyzické osoby za přestupek. Zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Dalším důležitým pojmem je pojem původce odpadů.
Odvoz a odstranění objemného odpadu. Další povinnosti má firma, která produkuje nebezpečné odpady, například zářivky. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Pro případ kontroly například musí mít doklad o jejich předání oprávněné osobě. Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu. Odpadové nádoby jsou majetkem naší společnosti a jsou na dobu trvání smlouvy pronajímány zákazníkům v ceně služby. Odvoz a odstranění objemného odpadu. Pomoc při získávání dotací na výstavbu sběrných středisek odpadů, kompostáren a na vybavení obce nádobami na bioodpad. Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu od občanů, podnikatelských subjektů a z rekreačních objektů. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Sběr, svoz a recyklaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.