pondělí 31. ledna 2011

Živnostenský odpad

Povinností podnikatelů (podle zákona o odpadech)
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, původci odpadu (§4).

Jako takoví jsou povinni plnit řadu povinností ohledně nakládání s odpady (§16). To platí i tehdy, jsou-li v pronájmu a budovu, kde firma sídlí, spravuje někdo jiný. Produkované odpady je třeba třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, daných vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje tzv. katalog odpadů (živnostenským odpadem zde je označen odpad podobný komunálnímu podle §2, písm.(2) této vyhlášky), samostatně je shromažďovat, zabezpečit před znehodnocením a zajistit jejich následné využití.

Od třídění původce odpadu může upustit pouze se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (Odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy). Předat vytříděné odpady smí původce odpadu pouze osobě, která má k převzetí oprávnění (dopravce odpovídá pouze za dopravu, nikoliv za to, jak bude s odpady naloženo).

Každý původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to opět podle jednotlivých druhů a kategorií a za každou provozní jednotku zvlášť. Konkrétní povinnosti jsou stanoveny v §21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Další povinnosti má firma, která produkuje nebezpečné odpady, například zářivky. Pro případ kontroly například musí mít doklad o jejich předání oprávněné osobě. Přehled všech povinností lze nalézt ve výše uvedeném zákoně a příslušných vyhláškách.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.